Kompetenčni center za razvoj kadrov v papirni industriji
Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2012-2015 (135. JR)


Sklad je 27. 7. 2012 v Uradnem listu št. 57/12 objavil javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2012 do 2015. Skupna okvirna višina sredstev razpisa je 5.000.000 EUR. Višina zaprošenih sredstev projekta mora biti med 100.000 in 500.000 EUR.


Namen javnega razpisa je:

 • doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju izbrane gospodarske panoge;
 • doseganje večje konkurenčnosti podjetij in gospodarskih panog;
 • razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov za delovna mesta v panogi;
 • podpirati izmenjavo znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra.

Ciljna skupina so podjetja, ki delujejo na področju posamezne gospodarske panoge in njihovi zaposleni.

Javni razpis upošteva izkušnje izvajanja prvega razpisa, ohranja se panožni pristop pri pripravi temeljnega dokumenta (modela kompetenc) za razvoj zaposlenih na ključnih delovnih mestih. Model kompetenc je dokument oz. študija, ki jo partnerstva načrtujejo v prijavi na javni razpis, in jo izdelajo v roku štirih mesecev od prejema sklepa o sofinanciranju operacije.

Cilji javnega razpisa so: 
- vzpostavitev do 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov;
- podpreti 150 podjetij; 
- razvoj in implementacija do 20 modelov kompetenc;
- vključitev 1.000 oseb v usposabljanja;
- izvedba 8.000 vključitev v usposabljanja.

Prednostna področja, ki bodo dodatno točkovana so:

 • Mobilnost: zajema proizvodnjo motornih in drugih vozil ter plovil, proizvodnjo elektronskih naprav, transport in logistiko.
 • Zdravje: zajema farmacevtsko industrijo, biotehnologijo, kemično industrijo, storitve za zdravje (wellness, šport, prosti čas, zdravstvene storitve), zdravo prehrano.
 • Naravni viri in danosti: zajema lesno-predelovalno in pohištveno industrijo, turizem, domačo in umetnostno obrt, trajnostno gradnjo, okoljske tehnologije, izrabo vodnih virov.
 • Novi materiali: gre prednostno za naslednje materiale - keramika in kompoziti, polimeri, posebni fluidi, multimaterialni sistemi, materiali s posebnimi lastnostmi (npr. spominski), folije in oslojevanja, nanotehnologije; zajema kovinsko-predelovalno industrijo, industrijo električnih naprav in strojev, kemično industrijo.
 • Informacijsko komunikacijske tehnologije: strojna in programska oprema ter aplikacije, telekomunikacije, omrežja, interoperabilnost, varnost in zaščita.
 • Oblikovanje (predvsem industrijsko oblikovanje) in uporaba kreativnih industrij v gospodarstvu.

Upravičeni stroški

Povrnejo se stroški:

a. plač in drugih povračil stroškov dela zaposlenih;

b. informiranja in obveščanja (največ do višine 20.000 EUR);

c. posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov navedenih v prvih dveh alinejah (točka a in b);

d. zunanjih storitev (največ do višine 30.000 EUR), ki vključujejo strošek izdelave kompetenčnega modela (največ do višine 20.000 EUR);

e. nakupa strojev, opreme in pohištva največ do 10 % vseh upravičenih stroškov operacije za opremo projektne pisarne oz. prostorov namenjenih za usposabljanje;

f. izobraževanja in usposabljanja (po potrditvi modela kompetenc s strani sklada):
za notranje usposabljanje se povrnejo stroški na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 20 EUR / uro. Na vsako pedagoško uro izvedbe notranjega usposabljanja, predavanja, seminarske ure, delavnice ipd., se prizna dve uri za pripravo. Za uro izvedbe usposabljanja se tako lahko uveljavlja do 60 EUR.

- za zunanje usposabljanje pa se povrnejo stroški zunanjih storitev oz. kotizacij;

g. organizacije in izvedbe dogodkov, delavnic, seminarjev.

Kdo lahko sodeluje?

 • Partnerstvo mora vključevati najmanj 5 mikro, malih ali srednjih podjetij (v skladu s 55. člen Zakona o gospodarskih družbah).
 • Sodelujejo lahko tudi druge osebe zasebnega prava
 • Nosilni partner oz. vlagatelj lahko kot nosilni partner na predloži samo eno (1) vlogo za sofinanciranje.
 • Osebe javnega prava ne morejo sodelovati kot partner
 • Posamezno podjetje lahko sodeluje samo v enem (1) partnerstvu
 • Drugi partnerji v projektu, ki niso na panogo navezana podjetja, lahko kot partnerji sodelujejo v več vlogah (projektih), a ne morejo uveljavljati stroškov za usposabljanje zaposlenih.
 • Sofinanciranje se izvaja po pravilih pomoči de minimis: posamezen prejemnik pomoči lahko v obdobju treh let pridobi največ 200.000 EUR oz. 100.000 EUR v cestnoprometnem sektorju.

Razpisna dokumentacija :pripone/38249/RAZPISNA DOKUMENTACIJA.pdf

Vsebina razpisa: pripone/38247/JAVNI RAZPIS.pdf

Navodila posredniškega telesa: pripone/38248/NAVODILA POSREDNIŠKEGA TELESA IN SKLADA.pdf


Pripeti dokumenti